Menu Sluiten

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching.

Opdrachtgever: de wederpartij van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching.
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching te bepalen werkzaamheden die door Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

Artikel 3: Offertes
De door Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Contractsduur; uitvoeringstermijn
De opdracht tussen Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht, meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching meldt de eventuele consequenties tijdig aan de opdrachtgever. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

 1. In het tarief van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Eventuele reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.
 2. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 3. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching is gerechtigd de prijzen te verhogen buiten de inflatie. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching zal de opdrachtgever het voornemen tot deze verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Indien opdrachtgever de door Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching genoemde datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching het recht de wettelijke rente te berekenen.  De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 8: Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching recht op compensatie van het geoffreerde werk.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding
1. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de opdracht Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 • zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
 • Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Voor elke door Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt. 

Artikel 11: Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 12: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de  partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht. 

Artikel 13: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching zich de rechten en bevoegdheden voor die Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching toekomen op grond van de Auteurswet.

 1. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching.
  2. Alle door Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 15: Geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.